Bezpłatne przejazdy dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat w 2024 r.

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w 2024 roku będzie kontynuowany wykup usługi bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. Zostanie zakupiony bilet Sieć 90 (bilet trzymiesięczny),który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM.

Rodzic bądź opiekun prawny ucznia uprawnionego do otrzymania biletu elektronicznego musi osobiście złożyć wniosek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój nr 415) w wyznaczonym terminie od 27.12.2023 r. do 03.01.2024 r. Należy przygotować następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz data urodzenia uprawnionego ucznia,

b) adres zamieszkania,

c) numer IKU w systemie Transport GZM,

d) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza uprawniony uczeń,

e) numer telefonu osoby zgłaszającej (rodzica/opiekuna prawnego).

Przypominamy, że aby zakupić elektroniczny bilet ulgowy uczeń musi mieć założone konto w systemie Transport GZM.

WAŻNE: w okresie od 02.01.2024 r. do 05.01.2024 r. rodzic/opiekun prawny ucznia musi zakupić bilet dzienny, ponieważ ze względu na realizację niezbędnych procedur usługa bezpłatnych przejazdów zacznie funkcjonować od dnia 08.01.2024 r., co zostanie potwierdzone stosowną informacją na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl.