Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2024/2025

Grafika: rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości:

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0856.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2024 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.02.2024 r. – 15.02.2024 r.08.04.2024 r. – 15.04.2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe19.02.2024 r. – 04.03.2024 r.22.04.2024 r. – 06.05.2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych07.03.2024 r.07.05.2024 r.
4.Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia07.03.2024 r. – 13.03.2024 r.07.05.2024 r. – 14.05.2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych14.03.2024 r.15.05.2024 r.
6.Procedury odwoławcze15.03.2024 r. – 03.04.2024 r .16.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0857.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2024 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.03.2024 r. – 15.03.2024 r.06.05.2024 r. -17.05.2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe18.03.2024 r. – 19.03.2024 r.20.05.2024 r. -21.05.2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych20.03.2024 r.22.05.2024 r.
4.Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia21.03.2024 r. -27.03.2024 r.23.05.2024 r. -29.05.2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28.03.2024 r.03.06.2024 r.
6.Procedury odwoławcze29.03.2024 r. -16.04.2024 r.04.06.2024 r. -24.06.2024 r.

III. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w naborze do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej.

1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli – zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.):

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kryteria na drugim etapie edukacyjnym do przedszkola publicznego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1.Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym (kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)4oświadczenie o zatrudnieniu bądź studiowaniu w trybie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko składa dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ze wskazaniem przyczyny)
2.Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu, jak również kandydat, którego rodzeństwo uczy się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice2oświadczenie o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w tym samym przedszkolu lub w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

2. Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych – zgodnie z art. 133 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.):

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się”.

Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1.Zadeklarowanie miejsca zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja10oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania
2.Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice5informacja w dokumentacji placówek
3.Wcześniejsze realizowanie przez kandydata obowiązku wychowania przedszkolnego w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice4informacja w dokumentacji placówki
4.Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego położone w obwodzie szkoły3oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
5.Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej2oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Pełną informację nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz na stronie internetowej Zespołu: www.ornontowice.edu.pl.