Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:
Informację o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice w organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Protokół z zakończonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowicew sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2024-2028: