Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Ornontowice

W dniu 23 maja w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się 2. Sesja IX kadencji Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy.

Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka omówił Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2023 rok, podsumowując aktywność regulacyjną i organizacyjną organów Gminy wraz ze strukturą zatrudnienia, przedstawił realizację gminnych inwestycji, programów i strategii oraz zagadnienia związane z finansowymi danymi analitycznymi, które obrazują pracę i zadania Urzędu Gminy oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2023 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice → zakładka Gmina OrnontowiceRaport o stanie Gminy Ornontowice (https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/21200484).

W dalszej części obrad 15-stu obecnych na sesji radnych podjęło 10 głosami “za” przy 2 głosach “przeciw” i 3 głosach “wstrzymujących się” uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice.

Następnie przedmiotem obrad było “Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok”. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Stałych Rady Gminy, wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Gminy Ornontowice podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2023 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2023 rok.

W swoim wystąpieniu Wójt – Marcin Kotyczka wyraził słowa wdzięczności za owocną współpracę w 2023 roku. Serdecznie podziękował całej Radzie Gminy VIII kadencji, pracownikom Urzędu Gminy na czele z Skarbnik Gminy – Aleksandrą Sewerin, Zastępcą Wójta Gminy – Dariuszem Spyrą oraz Sekretarz Gminy – Justyną Sittek-Goj. Podziękował także dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom Ornontowic.