Zbiorniki bezodpływowe

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest m. in. do:

– przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej:

– użytkując zbiornik bezodpływowy (szambo) – regularne (biorąc pod uwagę zużycie wody) opróżniać zbiornik przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; obowiązkiem właściciela jest podpisanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi;

– użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków – dokonywać pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w celu dochowania parametrów nakazanych przepisami prawa oraz posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu w postaci osadu nadmiernego.


BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 wymaga, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1), w nawiązaniu do art. 29 ust. 1 pkt 3a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Budując zbiornik bezodpływowy musimy zachować warunki określone w § 34 ust. 1, § 35 oraz § 36 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), tj.:

§ 34 ust. 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych,

§ 35 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36 ust. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

ust. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga:

1) zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mikołowie (przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót) z określeniem, rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia.

2) zgłoszenia do Wójta Gminy – jeżeli oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość do 5 m3 na dobę, wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, a ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do wód lub do ziemi na terenie swojej działki. Zgodnie z art. 152 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rozpoczęcie eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Wójt Gminy), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – w związku z wykonaniem urządzenia wodnego, którym m. in. jest wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych; pozwolenie wodnoprawne leży w kompetencjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest także w sytuacji, gdy:

1) planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę,

2) odprowadzamy ścieki (niezależnie od ilości) do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności.

Parametry oczyszczonych ścieków wprowadzanych do ziemi

Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311):

ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

– ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;

– BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane
co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;

– miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.


Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice:
  1. Jan Herb, tel. 667 465 543,
  2. Kazimierz Zajusz Usługi Dla Ludności, tel. 32/ 235 40 50, 724 111 658,
  3. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
  4. Dawid Bendkowski Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych, tel. 696 719 333,
  5. REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., tel. 32/ 231 08 58,
  6. Usługi Transportowe Michał Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 513 037 988,
  7. Usługi Transportowe Wiesław Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 604 235 694,
  8. UNIMARK Sp. z o. o., tel. 32/ 223 00 14, 33/ 823 42 89, 606 809 333,
  9. Firma Usługowa Bogusław Koperwas, tel. 603 895 701.