Aktualizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”

Aktualizacja w projekcie „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”

Od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Gmina Ornontowice jest beneficjentem projektu pn. “Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wartość całkowita projektu: 414 345,00 zł w tym dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 352 193,25 zł

Celem głównym projektu jest kształtowanie kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu. Wyżej wymienione cele mają zostać osiągnięte poprzez:

– zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z j. Obcych (j. niemiecki/j.angielski),

– zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z matematyki,

– warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się,

– koła zainteresowań (matematyczne, chemiczne, biologiczne i fizyczne) dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu,

– doradztwo edukacyjno – zawodowe,

– wyjazdy edukacyjno – rozwijające (w formie warsztatów),

Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu. W miesiącu lutym 2021 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny wystąpił poprzez Gminę Ornontowice do Instytucji Zarządzającej o wprowadzenie modyfikacji w zakresie zakupu sprzętu multimedialnego. Zmiana dotyczyła wydatku związanego z zakupem laptopów (4 sztuk) oraz tablic multimedialnych (szt. 4), Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice wnioskował o zmianę wyżej wymienionych sprzętów na rzecz zakupu sprzętu nowocześniejszego w postaci 4 monitorów interaktywnych, które w porównaniu do tablic multimedialnych mają dużo większe możliwości technicznie, są mniej zawodnie, nie wymagają dodatkowych elementów w postaci rzutników, nagłośnienia itp. Wyświetlany obraz jest wyższej jakości, a sterowniki są ogólnodostępne w systemie Windows. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przychylił się do proponowanych zmian.

Jak dotychczas na potrzeby realizacji projektu zakupiono 316 sztuk długopisów, 316 szt. segregatorów A4 w twardej oprawie oraz 316 szt. zeszytów A4 w kratkę.