Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Gmina Ornontowice jest beneficjentem projektu pn. “Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wartość całkowita projektu: 414 345,00 zł

Celem głównym projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu. Cel zostanie zrealizowany poprzez objęcie wsparciem 240 uczniów (K- 120 , M- 120) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Wsparcie będzie obejmowało kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego. Uczniowie zostaną wyposażeni w kompetencje i wiedzę ułatwiające dostęp do szkół ponadpodstawowych. Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu (w tym zestawy do eksperymentów, laptopy, wizualizery, tablice multimedialne, projektor, szafka na odczynniki, szafka na szkło laboratoryjne)

Udział w projekcie dla uczestników – beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli i uczniów jest całkowicie nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej (EFS) – 85%, budżetu państwa – 5 % oraz wkładu własnego JST – Gminy – 10%.