Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

 

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0680/18-00 z dnia 20 grudnia 2019 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Projekt obejmuje zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 lokalizacjach na terenie Gminy Ornontowice.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
Okres realizacji projektu: 10.12.2019 r. – 31.12.2020 r.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.
Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:
  • ograniczenia emisji CO2 o 247,26550 ton/rok.
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 306,78100 Mwhe/rok.
  • Stopień redukcji PM10 – 0,01220 ton/rok
Wartość całkowita projektu: 1 834 646,66 zł
Koszty kwalifikowane: 1 694 790,21 zł
Dofinansowanie UE: 1 440 571,68 zł