Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

 

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-012A/20-00 z dnia 6 października 2020 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. W ramach projektu zostaną usunięte oprawy sodowe w ilości 279 szt., w ich miejsce zamontowane zostaną oprawy typu LED w tej samej ilości. Oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na poszczególnych odcinkach następujących ulic: Cicha, Chudowska, Cyprysowa, Dworcowa, Działkowa, Grabowa, Jarzębinowa, Marzankowice, Nowa, Polna, Świerkowa, Tartaczna. Zwycięstwa.

Na skutek przeprowadzonych prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy, co ograniczy produkcję CO2 oraz PM10 w Gminie Ornontowice.

Okres realizacji projektu: 22.10.2018 r. – 31.12.2021 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:
• ograniczenia emisji CO2 o 39,22389 ton/rok.
• zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 48,1866 Mwh/rok.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosiła 420 693,89 zł. Z tego wkład funduszy europejskich miał wynosić 357 608,26 zł, wkład własny w kwocie 63 085,63 zł.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wzięło udział 16 oferentów. Największą ilość punktów w kryterium oceny ofert otrzymała Firma Odeon S.C. z Gliwic. Wartość umowy wynosi 248 460,00 zł. Wobec powyższego wartość dofinansowania projektu zostanie proporcjonalnie pomniejszona. Termin realizacji do 11.08.2021 roku.