Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-067G/18-00 z dnia 16 września 2019 r., oraz aneksu nr 1 UDA-RPSL. 04.05.01-24-067G/18-001 z dnia 19 maja 2020 r. zrealizowała operację pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach. Projekt obejmował wymianę opraw sodowych w ilości 218 szt. na oprawy typu LED w tej samej ilości. Realizacja zadania miała na celu wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy, ograniczając produkcję CO2 oraz PM10 w Ornontowicach. Okres realizacji projektu: 22.10.2018 r. – 31.07.2020 r. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:

  • ograniczenia emisji CO2 o 44,94192 ton/rok.
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 55,7592 Mwh/rok.

Całkowita wartość projektu wynosi: 264 292,06 zł. Wkład funduszy europejskich wynosi:

  • współfinansowanie UE w kwocie 223 498,19 zł,
  • współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie 26 293,91 zł.