Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania: 31.07.2008 r. – 08.10.2008 r.
Przedsięwzięcie miało na celu modernizację przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. W wyniku realizacji projektu powstały dwa boiska do gry w siatkówkę, dwa boiska do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę ręczną, pole do gry w tenisa, dwutorowa bieżnia oraz skocznia w dal.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza tursytycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).
Całkowity koszt projektu: 424 153,45 zł:
344 449,79 zł – środki UE (85% kosztów kwalifikowanych)
79 703,66 zł – wkład własny gminy (15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane)

Przebieg realizacji zadania:
01.06.2008 r. –  złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013.
31.07.2008 r. – 08.10.2008 r. –  zrealizowano zadanie ze środków własnych.
19.01.2016 r. – przyjęto zadanie do dofinansowania (refundacji).
22.02.2016 r. – podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
7.04.2016 r. – Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę projektu – nie wniesiono zastrzeżeń.
20.04.2016 r. – wniosek został zatwierdzony do wypłaty.