Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania: 2008 r. – 24.11.2015 r.
I etap, który przeprowadzono w latach 2009-2010, obejmował rekultywację stawu nr 2 wraz z utworzeniem sztucznej wyspy, budowę pomostu i molo, budowę alejek spacerowych, utworzenie rosarium, nasadzenia ozdobne oraz ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, jak również część oświetlenia.
Korzystając z ogłoszonego w 2010 roku konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) z działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Gmina Ornontowice złożyła aplikację i w wyniku ponad półrocznego procesu oceny formalnej i merytorycznej przygotowany wniosek uplasował się na 10 pozycji listy rezerwowej (czerwiec 2011 r.). Realizacja RPO WSL przez jednostki zajmujące wyższe miejsca na liście, w tym głównie oszczędności poprzetargowe umożliwiły
z czasem pewne przesunięcia i tym samym w styczniu 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Ornontowice. Czynności formalne zmierzające do zawarcia umowy trwały do 24 maja 2013 r.
Dalsze etapy objęły pozostałą powierzchnię Parku Gminnego, zajmującego łączną powierzchnię 4,2 ha.  Wykonano amfiteatr ze sceną i widownią umożliwiające organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, strefa dla dzieci z placem zabaw i innymi atrakcjami, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. stoliki z blatami do gier planszowych), miejsce do organizowania grilla przy okazji imprez odbywających się w Parku, miejsce nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków), alejki spacerowe, tabliczki dydaktyczne, tablice informacyjne, mapy, ławki, kosze oraz pozostałą część oświetlenia.
Zadanie to było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.2.„Rewitalizacja – „małe miasta”.
Całkowity koszt projektu: 6 261 987,26 zł, z czego:
944 247,83 zł – wkład własny Gminy (17,90 % kosztów kwalifikowanych),
4 330 879,67 zł – środki UE (82,10 % kosztów kwalifikowanych),
731 313,86 zł – koszty niekwalifikowane (Gmina),
255 545,90 zł – dotacja WFOŚiGW.

Przebieg realizacji zadania:
2008 r. – podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
14.09.2009 r. – 02.12.2010 r. – wykonano w formule „zaprojektuj – wybuduj” Rewitalizację obiektu
– Park Gminny (etap I i część etapu V).
24 maja 2013 r. – podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Listopad 2013 r. – wrzesień 2015 r. – zrealizowano etap V (oświetlenie).
23.04.2014 r. – zawarto umowę w formule „zaprojektuj – wybuduj” (etap II, III, IV), jednak trudna współpraca z głównym wykonawcą doprowadziła do rozwiązania umowy w dn. 02.09.2015 r.
17.09.2015 r. – zawarto umowę z kolejnym wykonawcą na dokończenie realizacji zadania.
24.11.2015 r. – dokonano odbioru końcowego zadania.

Wskaźniki produktu: zrewitalizowano 1 park o powierzchni 4,2 ha, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W okresie trwałości projektu muszą zostać osiągnięte wskaźniki rezultatu. Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem – 18. Liczba udokumentowanych osób korzystających z Parku – 7000 rocznie. Należy również zatrudnić osoby, które będą odpowiedzialne za utrzymanie czystości oraz pielęgnację roślin na terenie parku (wymagane są 2 etaty).