Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

28 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z epidemią kornonawirusa, to jedne z najważniejszych w roku posiedzeń przeprowadzono w sposób zdalny.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

W trakcie sesji Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła większością głosów (11 głosów ZA i 4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2019 rok.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice:

Z powodu przebywania na oddziale chorób wewnętrznych pacjenta z dodatnim wynikiem COVID 19 wstrzymuje się pracę izby przyjęć internistycznej i oddziału chorób wewnętrznych do momentu zakończenia dochodzenia epidemiologicznego w dniu 28.05.2020 od godz. 08:30.  

Aktualizacja! Szpital Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, wznawia przyjęcia pacjentów na Izbie Przyjęć oraz wszystkich oddziałach szpitalnych od godz. 18:00 dnia 28.05.2020.

Centrum Zdrowia w Mikołowie

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od rozpoczęcia pandemii jedynym możliwym i oficjalnym źródłem pozyskiwania przez Urząd Gminy informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Gminie Ornontowice i Powiecie Mikołowskim była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach.

Od początku zamieszczania ww. informacji zauważyliśmy, że mijają się one ze stanem faktycznym, przekazywanym nam różną drogą przez zaniepokojonych mieszkańców, a czego mimo usilnych starań nie mogliśmy oficjalnie potwierdzić w tyskim Sanepidzie.

W związku z tym, że jesteśmy zobligowani do przekazywania rzetelnych informacji, opartych na potwierdzonych faktach, zaprzestaliśmy umieszczać informację na temat sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie odsyłamy do bieżącego śledzenia strony tyskiego Sanepidu, gdzie codziennie po godz. 14.00 publikowane są aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez tyski Sanepid.

https://pssetychy.pis.gov.pl/?onas=162&fbclid=IwAR208Vz_H8jIAeKbGnd5aykeT0dNipsvzwRS2bBg37Xv_OlPFk6VbHVDtQ8

Do góry