Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Formy oferowanej pomocy:

– STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM – przyznawane miesięcznie na rok szkolny dla uczniów i słuchaczy kolegiów (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – 514 zł na osobę w rodzinie;

– ZASIŁEK SZKOLNY – przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza (do ukończenia 24 roku życia) zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu.

Wnioski można składać do 15 września 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w terminie od 22 lipca do 21 października br. będą prowadzone prace związane z naprawą szkód górniczych na ul. Tartacznej w ramach Ugody z KWK Bolesław Śmiały.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych oraz innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z zapisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na w/w podmiotach spoczywa jednocześnie obowiązek sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, celem ustalenia opłat oraz wysokości tych opłat.

Po wejściu nowego przepisu art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia br., podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie KOBiZE. Przepis ten ma po raz pierwszy zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 r., które w/w podmioty będą przekazywały do końca marca 2020 roku.

W systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Usługa ma charakter jedynie pomocniczy, a korzystanie z niej jest dobrowolne. Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy – istnieje możliwość edytowania a także wprowadzenia dodatkowych danych i wyliczenia opłat. Wygenerowany wykaz w systemie, powinien zostać przedłożony samodzielnie marszałkowi województwa.

Więcej informacji na temat Krajowej bazy i opłat można uzyskać na stronach internetowych:

https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show

www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska

oraz pod numerem telefonu infolinii Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w terminie od 17 do 24 lipca br. będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni ul. Jasnej.
Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.

Wójt Gminy Marcin Kotyczka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Milanowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Pietrzyba, w imieniu władz samorządowych Gminy Ornontowice oraz lokalnej społeczności, złożyli gratulacje oraz wyrazy uznania Pani Marii Owczarek, która świętowała setne urodziny w dniu 15 lipca 2019 r.

Jubilatce życzymy uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności.

Do góry