Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, tj. 26 maja, przeoprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego.

UWAGA!

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – główne wejście do Szkoły Podstawowej.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do lokali dla osób niepełnosprawnych – od strony sali gimnastycznej i przedszkola.

Głosowanie odbywa się nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 21.00.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Wszystkie informacje w tym temacie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/20541663

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza do składania ofert na opracowanie koreferatu do dokumentacji kosztorysowej, który winien zawierać między innymi informacje o sprawdzeniu składników cenotwórczych RMS i narzutów, a także analizę poprawności opracowanego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz opracowania w oparciu o kosztorys inwestorski oraz sporządzony przez siebie koreferat warunków przejęcia przez Gminę Ornontowice uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Grabowej w Ornontowicach.

Z kosztorysem, dla którego należy sporządzić koreferat, można się zapoznać w tutejszym Urzędzie w pokoju 113.

Oferty należy składać w formie pisemnej, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku wraz z propozycjami dotyczącymi współpracy: termin wykonania koreferatu licząc od dnia otrzymania umowy, koszt sporządzenia koreferatu, a także sugestie na temat zasad ewentualnej współpracy. Oferty należy złożyć w siedzibie tutejszego Urzędu tj.: ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice w biurze podawczym bądź w pokoju 113 lub przesłać na adres poczty elektronicznej tj.: ug@ornontowice.pl.

Wraz z ofertą należy przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego Państwa uprawnienia do wykonywania tego typu opracowań (oryginał do wglądu).

Po upływie terminu do składania ofert dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Z wybranym Wykonawcą tutejszy Urząd skontaktuje się pisemnie bądź telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 33 06 229 w godzinach pracy tutejszego Urzędu bądź osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu (pokój 113).

DOKUMENT: zaproszenie do skladania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z Ornontowic poszukuje pracownika administracji na stanowisko podinspektora w dziale rozliczeń za wodę i ścieki. Ciekawa praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na zastępstwo (ok. 2 lat), wykształcenie minimum średnie, mile widziana obsługa komputera z umiejętnością obsługi programów rozliczeniowo – księgowych. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 32 336 12 33 lub w siedzibie ZGKiW przy ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI INFORMUJEMY, ŻE NA DZIEŃ 23 MAJA 2019 R. OFERTA JEST NIEAKTUALNA.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 27 do 31 maja na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Ze względu na wagę rocznego rozliczenia prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu, a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 05.06.2019r.). W razie braku odczytu rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.

Do góry