Zbiorniki bezodpływowe

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest m. in. do:

– przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej:

– użytkując zbiornik bezodpływowy (szambo) – regularne (biorąc pod uwagę zużycie wody) opróżniać zbiornik przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; obowiązkiem właściciela jest podpisanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi;

– użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków – dokonywać pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w celu dochowania parametrów nakazanych przepisami prawa oraz posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu w postaci osadu nadmiernego.


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

Sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (do wód lub gruntu) oraz ich ilość, pochodzenie, a także miejsce zrzutu (działka inwestora lub inna) podlega unormowaniu. Podstawowym aktem prawnym, który to reguluje jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga:

1) zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mikołowie (przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót) z określeniem, rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia.

2) zgłoszenia do Wójta Gminy – jeżeli oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość do 5 m3 na dobę, wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, a ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do wód lub do ziemi na terenie swojej działki. Zgodnie z art. 152 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rozpoczęcie eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Wójt Gminy), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – w związku z wykonaniem urządzenia wodnego, którym m. in. jest wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych; pozwolenie wodnoprawne leży w kompetencjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest także w sytuacji, gdy:

1) planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę,

2) odprowadzamy ścieki (niezależnie od ilości) do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności.

Parametry oczyszczonych ścieków wprowadzanych do ziemi

Zgodnie z § 13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją (Gmina Ornontowice ze względu na niespełnienie wskaźnika koncentracji nie wyznaczyła aglomeracji), mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

– ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

– BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

– miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Parametry oczyszczonych ścieków wprowadzanych do urządzenia wodnego

Zgodnie z § 13 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją (Gmina Ornontowice ze względu na niespełnienie wskaźnika koncentracji nie wyznaczyła aglomeracji), mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

– ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

– nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

– najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

Przydomowa oczyszczalnia_2

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice:
  1. Jan Herb, tel. 667 465 543,
  2. Kazimierz Zajusz Usługi Dla Ludności, tel. 32/ 235 40 50, 724 111 658,
  3. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
  4. Dawid Bendkowski Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych, tel. 696 719 333,
  5. REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., tel. 32/ 231 08 58,
  6. Usługi Transportowe Michał Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 513 037 988,
  7. Usługi Transportowe Wiesław Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 604 235 694,
  8. UNIMARK Sp. z o. o., tel. 32/ 223 00 14, 33/ 823 42 89, 606 809 333,
  9. Firma Usługowa Bogusław Koperwas, tel. 603 895 701.