Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Ornontowice został przyjęty Uchwałą nr XXI/196/12 z dnia 29.08.2012 r.

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym: 10.10.2012 r.

LISTA DRUKÓW DO POBRANIA:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy