Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż w związku z obecną sytuacją, realizacja projektu  „SAMODZIELNI NA PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN” nastąpi w terminie późniejszym.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że na podstawie art. 15 zzs i art. 15 zzr ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 568), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zmienia się bieg terminów procesowych i sądowych.

Art. 15zzr. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Art. 15zzs.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 6) postępowaniach administracyjnych, 7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 8) kontrolach celno-skarbowych, 9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Link do ustawy: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/568.pdf#zoom=90

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu jakości powietrza – POZIOM II – (informacyjny i operacyjny).

Ostrzeżenie obowiązuje: 08.04.2020 r.

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Informacja z PCZK Mikołów odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00:


Liczba osób ZARAŻONYCH koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza).

Liczba osób POZOSTAJĄCYCH W KWARANTANNIE na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie).


Informacja z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 5; Powiat Mikołowski: 94 (łącznie).


– – – – – – – – – – –
Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.

Do góry