Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (do wód lub gruntu) oraz ich ilość, pochodzenie, a także miejsce zrzutu (działka inwestora lub inna) podlega unormowaniu. Podstawowym aktem prawnym, który to reguluje jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości zamierza odprowadzić ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki, nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W sytuacji, gdy planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na działce inwestora czy poza nią.

W sytuacji, gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności, musimy uzyskać również pozwolenie wodnoprawne niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Kluczowe znaczenie przy planowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ma również informacja czy Gmina jest w aglomeracji czy poza aglomeracją. Gmina Ornontowice ze względu na niespełnienie wskaźnika koncentracji nie wyznaczyła  aglomeracji.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.:

§ 4 ust. 8 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000”.

§ 13 ust. 5 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: – ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę, – BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%, – miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”.

§ 13 ust. 7 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: – ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę, – nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, – najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia”.

Przeważnie w pozwoleniach wodnoprawnym zawarte są wymogi pobierania prób do badań ścieków. Oznacza to, że jeżeli nie ma obowiązku występowania o pozwolenie wodnoprawne to nie ma obowiązku badania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to obecny stan prawny i wytyczne w tym zakresie mogą ulec zmianie. Tym bardziej, iż obecnie przygotowywany jest projekt zmian ustawy Prawo Wodne.

Brak wymogu badania jakości oczyszczonych ścieków przez właściciela nie oznacza jednak, że można bezkarnie montować każdą oczyszczalnię. Mamy obowiązek zgłosić zamiar eksploatacji oczyszczalni minimalnie na 30 dni przed jej uruchomieniem do Wójta Gminy Ornontowice.

W takim zgłoszeniu trzeba podać dane techniczne oczyszczalni wraz z deklarowanymi poziomami oczyszczania. Jeżeli poziomy będą niższe niż zapisane w w/w Rozporządzeniu, to Wójt może zgłosić sprzeciw co do eksploatacji takiej oczyszczalni. Pamiętajmy, że taka oczyszczalnia może być zbadana pod kątem efektywności oczyszczania przez Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska. Dlatego planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zdecydować się na taką, która oczyszcza do poziomu deklarowanego przez producenta. Ponadto zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni do Wójta winno zawierać: mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni oraz certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

Ponadto budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Mimo, że budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy  zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić fakt planowanej budowy przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Do pobrania: ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Rozporządzenia z 14 listopada 2014 r. (wyciąg): NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI – przydomowa-oczyszczalnia