Uchwalono budżet Gminy Ornontowice na 2017 rok

W dniu 14 grudnia 2016 roku Rada Gminy, podejmując Uchwałę nr XXVII/218/16, uchwaliła budżet gminy na 2017 rok.

Budżet na rok 2017:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 437 412,50 zł w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie 27 218 330,50 zł

b) Dochody majątkowe w kwocie 219 082,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 311 503,94 zł w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 25 511 327,74 zł

b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 3 800 176,20 zł.

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 874 091,44 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Ustala się przychody w kwocie 2 000 000,00 zł z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Ustala się rozchody w kwocie 125 908,56 zł z następujących tytułów :

a) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu 43 428,56 zł

b) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł.

Budżet na rok 2017 został zamieszczony na stronie BIP: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/14557415