Usuwanie drzew i okres lęgowy ptaków

Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W/w warunki muszą być spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Spełnienie powyższych warunków wystarcza do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, takich jak: obwód na wys. 130 cm (więcej niż 100 cm lub 50 cm dla poszczególnych gatunków drzew) – warunki te dotyczą innych przypadków usunięcia drzew lub krzewów.

Nowe przepisy nie oznaczają jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów np.:

  1. zezwolenie musi być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a usunięcie dokonywane jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2. jeżeli zasięg prac związanych z usunięciem drzewa będzie wiązał się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów – przed usunięciem drzewa należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów (organem właściwym w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „RDOŚ” / Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska „GDOŚ”);

  3. zezwolenie jest także wymagane, jeżeli nieruchomość lub zieleń rosnąca na danej nieruchomości jest objęta ochroną konserwatorską – wówczas wycinkę drzewa należy poprzedzić uzyskaniem stosownego zezwolenia konserwatora zabytków;

  4. nie można usuwać drzew i krzewów objętych ochroną na mocy innych przepisów np. pomników przyrody (przed planowanym usunięciem takiego drzewa Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę o zniesieniu ochrony pomnikowej).

Ponadto usuwanie drzew i krzewów ograniczone jest w okresie lęgowym, który w większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Może on ulegać znacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych. Dlatego jeżeli drzewa lub krzewy chcemy usuwać w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin, gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki drzew. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obecność zwierząt bytujących w koronach usuwanych drzew. Ponadto pamiętajmy, że drzewa to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza szczególnie ważne w naszym zanieczyszczonym środowisku.