II Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy Ornontowice – 4 listopada

 

REGULAMIN II TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

I. Organizator:
1. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

II. Cel zawodów:
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku i integracji społecznej.
2. Popularyzacja gry w piłkę nożną jako jednej z form spędzania aktywnie wolnego czasu.

III. Termin i miejsce zawodów:
1. Turniej rozgrywany będzie na kompleksie sportowym „Orlik 2012” przy ulicy Okrężnej 6 w Ornontowicach.
2. Turniej zostanie rozegrany 4 listopada 2017 r. (sobota). Początek turnieju będzie miał miejsce o godzinie 9:00.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Turniej przeznaczony dla amatorskich drużyn piłkarskich. W zawodach nie mogą brać udziału czynni zawodnicy klubów piłkarskich.
2. W drużynie musi być przynajmniej jeden zawodnik mieszkający w Ornontowicach.
3. Drużyna może się składać z młodzieży od 15 lat i osób dorosłych.

V. Zgłoszenia do turnieju:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października 2017 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy – Urząd Gminy w Ornontowicach pokój 412 na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (Załącznik 1).

VI. Przepisy techniczno-organizacyjne:
1. Drużynę zgłasza przedstawiciel drużyny w formie pisemnej na specjalnym formularzu zgłoszeniowym.
2. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna.
3. Drużyna składa się z 6 zawodników (5 zawodników w polu + 1 bramkarz) max. 4 rezerwowych.
4. Drużyny wstępują pod obranymi przez siebie nazwami.
5. Uczestnicy powinni posiadać dowody tożsamości lub ważne legitymacje szkolne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obiekcie.
8. Mecze rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.
9. Wszystkie wznowienia gry odbywają się nogą ze stojącej piłki.
10. Kary dyscyplinarne:
Zawodnik może zostać usunięty z boiska przez prowadzącego mecz na karę czasową 2 minut. Taka kara może być zastosowana wobec zawodnika, który fauluje, przeklina, zachowuje się niesportowo. Prowadzący może usunąć zawodnika z boiska za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. W takim przypadku drużyna gra w osłabionym składzie. Organizator ma prawo wykluczenia drużyny z rozgrywek w przypadku celowego niszczenia urządzeń i sprzętu sportowego oraz wulgarnego zachowania zawodników.
11. Punktacja:
Za wygrany mecz przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, porażka 0 punktów.
O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
– większa liczba zdobytych punktów,
– bezpośredni mecz,
– korzystniejszy stosunek strzelonych bramek do straconych,
– większa liczba strzelonych bramek,
– mniejsza liczba straconych bramek.
12. Czas trwania meczu oraz system rozgrywania turnieju jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. Nagrody:
1. Dla zwycięskiej drużyny przewidziano puchar oraz dyplomy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy wynikłe w trakcie rozgrywek, a nie ujęte w regulaminie rozpatrywane są przez organizatora.
2. Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów i obuwia sportowego.
3. Drużyny powinny być zaopatrzone w piłki do rozgrzewki.
4. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym.
5. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek w sytuacji zgłoszenia się zbyt małej ilości drużyn.

SZCZEGÓŁY: https://www.facebook.com/events/534311160237963/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D