Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach. Celem zadania jest ochrona hydrosfery, poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. (32) 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”