Miesięczne stypendia w ZSP Ornontowice dla przyszłych górników, elektryków i automatyków

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów m.in. uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach kształcącym się od r. szk. 2018/19 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik automatyk oraz górnik eksploatacji podziemnej i elektryk. Decyzja jest następstwem porozumienia zawartego w sierpniu 2017 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. i Powiatem Mikołowskim. Stypendia mają na celu zachęcenie absolwentów do pracy w kopalniach JSW.

Wysokość stypendium będzie wynosić 250 zł brutto miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2018/2019. Do otrzymania takiego stypendium uprawnieni będą uczniowie, którzy w miesiącu, za który przyznawane jest stypendium nie mieli nieusprawiedliwionej nieobecności. Ponadto po zakończeniu każdego roku szkolnego Jastrzębska Spółka Węglowa przyzna nagrodę specjalną dla trzech najlepszych uczniów objętych programem stypendialnym: 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł brutto.

Mamy świadomość, że w związku z kryzysem, jaki dotknął branżę górniczą w poprzednich latach, młodzież ostrożnie podchodzi do pracy w górnictwie. Dlatego musieliśmy podjąć odpowiednie kroki, aby zachęcić młodych ludzi do nauki zawodu górnika i w ten sposób zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę w naszych kopalniach – informuje Daniel Ozon, prezes JSW.

Absolwenci objęci programem stypendialnym zobowiązani zostaną do podjęcia pracy w kopalniach JSW, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

Teresa Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP Ornontowice