Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Obowiązki kuratora:

  • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • zabezpieczenie w miarę możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
  • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych,
  • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora

Uwaga ! Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żabik 9 lok. 6 i 9

43 – 178 Ornontowice

Tel. 32/ 235 45 03