Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice

W dniu 27.11.2018r. ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • “Program Słoneczna Gmina II”,

  • “Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,

  • “Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konsultację będą trwały do dnia 03.12.2018r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzach konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej Gminy Ornontowice (załącznik nr 1,2,3) oraz dostępnych w punkcie konsultacyjnym w godzinach pracy jednostki – Urząd Gminy Ornontowice, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a (portiernia).

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można składać do urny w punkcie konsultacyjnym lub w formie podpisanego skanu elektronicznie na adres: konsultacje@ornontowice.pl

*Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice, które w dniu złożenia formularza mają ukończone 18 lat.

Formularze:
zał. 1 formularz – słoneczna gmina II
zał. 2 formularz- oświetlenie rewitalizacja
zał. 3 formularz- oświetlenie na terenie gminy