Informacja o azbeście

W ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)” opracowano krótką ulotkę informującą o szkodliwości azbestu oraz jego usuwaniu i unieszkodliwianiu. Ulotki rozdysponowane zostaną wśród mieszkańców Ornontowic posiadających na swych posesjach odpady lub wyroby zawierające azbest, ujęte w inwentaryzacji, wykonanej dla terenu Gminy Ornontowice.

Ponadto przypominamy mieszkańcom posiadającym na swych nieruchomościach wyroby lub odpady zawierające azbest, o obowiązku złożenia Wójtowi Gminy, w terminie do dnia 31 stycznia, „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Wzór przekazywanej informacji określony został Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, można go pobrać w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy (pok. 108) oraz poniżej.

DRUK „Informacja o wyrobach zawierających azbest” do pobrania.

DRUK_informacja_azbest