Możliwości wsparcia finansowego do zakupu urządzeń grzewczych w Gminie Ornontowice

Forma wsparcia

DOTACJA

DOFINANSOWANIE

Źródło finansowania

Budżet Gminy

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Budynki objęte wsparciem

Istniejące budynki mieszkalne/lokale, w tym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (do 20 m2 powierzchni)

Istniejące budynki mieszkalne/lokale

Nowo wybudowane budynki mieszkalne

Nabór wniosków

od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku

przez cały rok

Kiedy składa się wniosek?

Przed zakupem i montażem kotła

Po zakupie i montażu kotła

Kolejność przyjmowania wniosków

Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu, przy czym pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wymiany starych kotłów węglowych mających na dzień 1 września 2017 r. powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej

Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu

Procedura

wniosek → umowa z Gminą → zakup i montaż kotła → zgłoszenie zakończenia zadania → kontrola urządzenia → wypłata dotacji

zakup i montaż kotła → wniosek → kontrola urządzenia → umowa z Gminą → wypłata dofinansowania

Wysokość wsparcia

Do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:

  • kocioł opalany paliwem stałym, 5 klasy (węgiel kamienny, biomasa) – 2.500,00 zł,

  • kocioł gazowy kondensacyjny – 3.000,00 zł,

  • kocioł olejowy – 3.000,00 zł,

  • pompa ciepła – 3.500,00 zł,

  • węzeł cieplny – 3.000,00 zł

Dla istniejących budynków – do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla: kotłów węglowych i na biomasę 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa, kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła, na energię elektryczną i wkładów kominkowych.

Dla nowo wybudowanych budynków – do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla kotłów gazowych i pomp ciepła.

Co ile przysługuje wsparcie?

co 10 lat,

licząc od daty podpisania ostatniej umowy o dotację lub dofinansowanie

co 10 lat,

licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy dofinansowania

Inne informacje

Realizacja inwestycji do 31 października danego roku. Wypłata dotacji w roku, w którym złożyło się wniosek.

Rozliczenie z dofinansowania z Urzędem Skarbowym na podstawie PIT-u otrzymanego z Gminy

(podatek od otrzymanego dofinansowania)

Dotację i dofinansowanie można łączyć ze wsparciem z Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.