Nowa dotacja do wymiany kotłów c. o. oraz zmiany dotychczasowych zasad udzielania dofinansowania

Na ostatniej, lutowej sesji, Rada Gminy przyjęła dwie uchwały dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania lub dotacji do zakupu urządzenia grzewczego.

Jedna z Uchwał wprowadza zmiany w Uchwale z 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zgodnie z którymi od 1999 r. przyznaje się mieszkańcom dofinansowanie do wymiany kotłów. Uchwała wprowadziła zmianę w przypadku nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, zgodnie z którą w budynkach tych, dofinansowaniem objęte będą wyłącznie kotły gazowe lub pompy ciepła. Przypominamy, że dofinansowanie dotyczy zrealizowanych inwestycji.

Drugą Uchwałą przyjęto Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, jest to nowa forma wsparcia finansowego, w tym roku budżetowym na jej realizację zarezerwowano 50.000,00 zł. Aby otrzymać dotację należy najpierw złożyć wniosek, podpisać umowę z Gminą, a dopiero potem przystąpić do realizacji zadania tj. zakupu i montażu urządzenia grzewczego lub węzła cieplnego, na końcu zaś złożyć dokumenty potrzebne do wypłaty dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup nowego urządzenia grzewczego związany z jego wyminą w istniejących budynkach mieszkalnych, a także w tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym powierzchnia wykorzystywana pod działalność gospodarczą nie może przekroczyć 20 m2 (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis).

Dotacja udzielana będzie nie częściej niż raz na 10 lat, licząc od dnia podpisania z Gminą ostatniej umowy o dotację, bądź umowy o dofinansowanie kosztów zakupu ekologicznego źródła ciepła na podstawie wcześniejszych uchwał Rady Gminy Ornontowice w tym zakresie.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż: 2.500,00 zł do kotła opalanego paliwem stałym spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą i/lub wymagania Ekoprojektu (węgiel kamienny, biomasa); 3.000,00 zł do kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego lub węzła cieplnego oraz 3.500,00 zł do montażu pompy ciepła.

Wnioski będzie można składać w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku, a w 2019 r. od dnia wejścia w życie Uchwały (o czym poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej) do dnia 30 kwietnia. Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji będą miały wnioski o wymianę starych kotłów węglowych, mających na dzień 1 września 2017 r. powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających tabliczki znamionowej.

Wypłata dotacji nastąpi w danym roku, w którym składany będzie zakwalifikowany wniosek, zaś termin zakończenia inwestycji nie będzie mógł przekroczyć 31 października danego roku. Po zakończeniu inwestycji – do 7 dni od daty jej zakończenia, wnioskodawca będzie musiał dokonać zgłoszenia zakończenia zadania oraz złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty dotacji.

Wzory druków na potrzeby udzielania dotacji ustanowionej Regulaminem, określone zostaną zarządzeniem Wójta.

Uchwały udostępnione zostaną za pośrednictwem strony internetowej, a szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, tel. 32/ 3306237.