Wybory do Parlamentu Europejskiego

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, iż prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach (…) do Parlamentu Europejskiego, mają:

– pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych – we wszystkich obwodach głosowania,

– wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy mogą zostać powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 26 kwietnia 2019 r., w Urzędzie Gminy Ornontowice, pokój nr 309, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych umieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice www.bip.ornontowice.pl

Informacje dot. wyborów: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/20541663