Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z przepisów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzymywania tych zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi, psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznawanych ustawowo za agresywne winny mieć dodatkowo założony kaganiec. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych, poza terenami takimi jak parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe.

Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania.

W świetle obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci wracających ze szkoły do domu, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji. Wszelkie przypadki narażenia na niebezpieczeństwo ze strony psów pozostawionych bez opieki należy bezwzględnie zgłaszać na Policję (112 lub 997), szczególnie te gdzie właściciel czworonoga systematycznie wypuszcza go poza teren swojej posesji.