Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

2. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Ornontowice na lata 2019-2023;

3. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.