Bezpłatne przejazdy uczniów (karta ŚKUP)

Gmina Ornontowice wykupiła dla mieszkańców gminy (od stycznia do czerwca br.) możliwość darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia) oraz z gimnazjów (nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia) na linii autobusowej organizowanej dotychczas przez KZK GOP Katowice tj. 636 na kwotę: 16.381,76 zł. Na odbywanie przedmiotowych przejazdów wymagane jest posiadanie karty ŚKUP z zapisem elektronicznym ulgi (zakodowanie usługi na karcie).

Z informacji otrzymanych z Zarządu Transportu Metropolitalnego w okresie od 01.10.2015 r. do 27.03.2019 r. wydanych zostało łącznie 144 Kart ŚKUP dla mieszkańców Gminy Ornontowice, z czego 61 stanowią karty dla uczniów w wieku 7-16 lat co stanowi zaledwie 10% osób uprawnionych do ulgi. Gmina od 2018 r. wydatkowała już na ten cel: 40.153,06 zł.

Ze względu na bardzo małe zainteresowanie korzystania z w/w usługi oraz duże koszty, Gmina Ornontowice nie planuje wykupienia w okresie wakacyjnym darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych. Natomiast Gmina zamierza w tym roku tj. na przełomie września/października uruchomić bezpłatną komunikację gminną, która obsługiwać będzie teren Gminy w godzinach dostosowanych m.in. do godzin lekcyjnych.

W związku w powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na wykup darmowych usług przejazdów dla uczniów szkół podstawowych (w wieku od 7-16 roku życia) na okres września i października br. tj. do momentu uruchomienia „bezpłatnej komunikacji gminnej”. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 20 czerwca br. drogą e-mailową (z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania) na adres: renata.izewska@ornontowice.pl, z informacją chęci korzystania z darmowych uprawnień zakodowanych już na karcie ŚKUP bądź deklaracją wyrobienia karty i zakodowania zniżki.