Przedsiębiorcy – KOBiZE – przypomnienie o obowiązkach oraz informacja o wprowadzonych zmianach

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych oraz innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z zapisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na w/w podmiotach spoczywa jednocześnie obowiązek sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, celem ustalenia opłat oraz wysokości tych opłat.

Po wejściu nowego przepisu art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia br., podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie KOBiZE. Przepis ten ma po raz pierwszy zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 r., które w/w podmioty będą przekazywały do końca marca 2020 roku.

W systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Usługa ma charakter jedynie pomocniczy, a korzystanie z niej jest dobrowolne. Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy – istnieje możliwość edytowania a także wprowadzenia dodatkowych danych i wyliczenia opłat. Wygenerowany wykaz w systemie, powinien zostać przedłożony samodzielnie marszałkowi województwa.

Więcej informacji na temat Krajowej bazy i opłat można uzyskać na stronach internetowych:

https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show

www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska

oraz pod numerem telefonu infolinii Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96.