Podpisano umowę dofinansowania

W dniu 16 września br. Wójt Gminy Ornontowice z kontrasygnatą Skarbnika Gminy podpisał umowę dofinansowania na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach.

Zadanie obejmuje wymianę 218 opraw sodowych na ledowe. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi 345 820,07 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to 95%.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskał wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: UG Ornontowice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.