Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt pn. „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

W chwili obecnej przystępujemy do procedury podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Uczestnicy projektu zobowiązani są do podpisania umowy uczestnictwa projektu w terminie do dnia 16.10.2019 r.