Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz uchwałami Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. (Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XIV/127/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice), informujemy, iż od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25 zł dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 24 zł dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 24 zł dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że wprowadzono nowy druk Deklaracji, który zamieszczamy poniżej.

O nowych stawkach i opłatach mieszkańcy zostaną poinformowani w zawiadomieniach, które będą dostarczone przez pracowników urzędu w dniach od 23 do 31 stycznia br.

Pracownicy przekażą mieszkańcom ulotki dotyczące podstaw kompostowania jak i zasad segregacji oraz wzór nowej Deklaracji, którą należy wypełnić w przypadku kompostowania.

Wszelkich informacji udziela Referat Komunalny pod nr tel. 32 3306235 lub 32 3306236.