Informacja dotycząca dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rusza Podprogram 2019.

Dystrybucją żywności odbieranej ze Śląskiego Banku Żywności zajmuje się Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska z Orzesza.

Żywność wydawana będzie, począwszy od miesiąca lutego 2020 r., w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-18.00.

Punkt Dystrybucji Żywności mieści się w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23 (w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu). 

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Nadal istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w postaci paczek żywnościowych. Osoby zainteresowane tą formą pomocy, proszone są o zgłaszanie się do GOPS (Ornontowice ul. Żabik 9 lok. 6 i 9), w celu wydania skierowania.  Do wydania skierowania niezbędna jest deklaracja o dochodach rodziny za poprzedni miesiąc. Kryterium dochodowe do ubiegania się o żywność wynosi:

  • 1 402,00 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określanej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej),  których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, wspomniane wyżej.