Absolutorium dla Wójta Gminy

28 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z epidemią kornonawirusa, to jedne z najważniejszych w roku posiedzeń przeprowadzono w sposób zdalny.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

W trakcie sesji Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła większością głosów (11 głosów ZA i 4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2019 rok.