Groźny A Z B E S T

Zdjęcie: Uwaga! Zagrożenie azbestem.

Azbest to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej; dzięki swym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. jako materiał do produkcji płyt pokryciowo-elewacyjnych (płyty faliste, płyty płaskie). Potocznie zwany eternitem, jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej oraz wielu nowotworów.

Wykonana w 2006 r. inwentaryzacja wykazała, że ówcześnie na terenie Ornontowic znajdowało się 65 budynków/miejsc, na których występowały wyroby z azbestu o łącznej masie 85 ton. Pod koniec ubiegłego roku, liczba nieruchomości, na których wykorzystywany jest azbest wyniosła 44, w samym tylko 2019 r. azbest usunięto z 5 posesji.
Wszystkie zinwentaryzowane wyroby azbestowe, zgodnie z wymogiem prawnym, wprowadzone zostały do Bazy Azbestowej, administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju, w celu monitorowania realizacji zadań zapisanych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zgodnie z którym usunięcie azbestu powinno nastąpić do końca 2032 r. Usunięcie danego wyrobu z Bazy Azbestowej następuje na podstawie karty przekazania odpadu, którą użytkownicy wyrobu, po jego usunięciu, powinni dostarczyć do tut. Urzędu. Jeżeli azbest został usunięty, ale nie dostarczono wymaganej karty do Urzędu, dane adresowe nieruchomości nadal będą widniały w Bazie Azbestowej. Obowiązkiem osób wykorzystujących azbest jest także coroczne, w terminie do dnia 31 stycznia, składanie Wójtowi Gminy Informacji o wyrobach zawierających azbest.Wymaganainformacja sporządzana jest na podstawie inwentaryzacji dokonywanej przez użytkowników jako spis z natury i przekazywana zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Każdego roku Urząd przypomina mieszkańcom o tym obowiązku, zamieszczając na stronie internetowej komunikat wraz z drukiem informacji.

W 2019 r. Urząd Gminy wystosował do 49 użytkowników azbestu pisma informujące o chęci pozyskania przez Gminę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Załącznikiem do pisma była ankieta, która miała na celu rozpoznanie potrzeb i planów mieszkańców zakresie terminów usuwania azbestu. W wyznaczonym czasie do Urzędu Gminy wróciło jedynie 18 wypełnionych ankiet, zgodnie z którymi tylko 2 użytkowników zadeklarowało chęć usunięcia w 2020 r., pozostali do końca 2032 r. Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców, zrezygnowano ze składania wniosku w 2020 r. do WFOŚiGW w Katowicach.

Odnosząc się do powyższego, informujemy, że w przyszłym roku Gmina ponownie zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o przyznanie dofinansowania do usuwania azbestu. Decyzja o złożeniu wniosku zależna będzie jednak od ilości osób, które zdecydują się w 2021 r. usunąć azbest ze swych posesji. Dlatego też osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w przyszłym roku, proszone są o złożenie pisemnej deklaracji zawierającej: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, miejsce występowania azbestu (budynek mieszkalny/ gospodarczy), rodzaj wyrobu (płyty faliste/płyty płaskie), ilość (m2) lub masa (kg). Deklarację należy złożyć w tut. Urzędzie do dnia 30 listopada br.


Obowiązujący w bieżącym roku regulamin WFOŚiGW w Katowicach, przewidywał składanie wniosków przez gminy na wiosnę, a zakończenie zadania do dnia 30 września, co należy przy składaniu informacji przewidzieć w swoich planach inwestycyjnych. Na chwilę obecną nie są znane zasady, które będą obowiązywać w 2021 r.

Dodatkowo przypominamy, że uchwała, na podstawie której wypłacano mieszkańcom dofinansowanie do usuwania odpadów azbestowych, obowiązywała do 12 grudnia 2019 r. Na chwilę obecną Gmina nie dofinansowuje działań związanych z usuwaniem azbestu.


Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, pokój nr 113, nr tel. 32 33 06 237.