Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ornontowice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: