UWAGA! Dotacja do wymiany kotłów c. o.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie Uchwała Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać w terminie od 1 stycznia do30 września danego roku,w nagłych przypadkach (niespodziewanej awarii) dopuszcza się składanie wniosków do dnia 15 listopada danego roku.

Druki wniosków można pobrać za pośrednictwem strony internetowej, w zakładce Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/Dotacje celowe do zakupu kotła lub w siedzibie Urzędu Gminy.