Informacja Wójta Gminy – Akcja Zima

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy odnośnie prowadzonej „Akcji Zima 2020/2021” uprzejmie informuję, że wszystkie (bez wyjątku) drogi gminne utrzymane są w standardzie „BIAŁE PRZEJEZDNE”, tak jak we wszystkich poprzednich latach. Oznacza to, że drogi gminne odśnieżane są w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Ze względu na fakt, iż drogi gminne są drogami lokalnymi, a ruch zazwyczaj ma charakter bezpośredniego dojazdu do posesji, tego typu utrzymanie jest uzasadnione, lecz jednocześnie wymaga rozwagi kierowców korzystających z tych dróg. I o taką rozwagę gorąco proszę.

Zdaję sobie sprawę, że takie rozwiązanie może budzić wśród mieszkańców uzasadnione kontrowersje
i zastrzeżenia, ale takie standardy są przyjęte w większości okolicznych gmin wiejskich, do których zaliczają się także Ornontowice.

Taka sytuacja jest podyktowana również koniecznością szukania oszczędności w wydatkach bieżących, zwłaszcza w kontekście sytuacji finansowej Gminy Ornontowice, którą opisałem w „Głosie Ornontowic” – maj 2020 r., nr 5 (217), str. 4-6. Stąd proszę o wyrozumiałość.

Pragnę także zaznaczyć, że tegoroczne stawki za czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz za tzw. gotowość do podjęcia działań, wynegocjowane z firmami zewnętrznymi, są wyższe niż te, które obowiązywały w poprzednich sezonach zimowych. To także wpłynęło na kontynuację dotychczas przyjętych założeń.

Dla przypomnienia !!!

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek utrzymania chodników należy do właścicieli działek, do których przylega chodnik przydrożny. Ponadto zgodnie z ustawą
o drogach publicznych obowiązek utrzymania dróg prywatnych oraz zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Za drogi gminne odpowiedzialność ponosi:

  • Urząd Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a, tel.: 32 33 06 268 (w godzinach pracy Urzędu) oraz całodobowo tel.: 501 548 282.

Czynności utrzymania zimowego dróg gminnych, z podziałem na cztery rewiry obszarowe, prowadzą dwie firmy:

  • Rewir 1 i 2 – Usługi Wielobranżowe Cecylia Domogała, ul. Kolejowej 41, Ornontowice.
  • Rewir 3 i 4 – Darko Dariusz Drążkiewicz, ul. Zamenhofa 8/31, Ruda Śląska.

Ponadto grupa gospodarcza ZGKiW w Ornontowicach, która posiada odpowiedni sprzęt mechaniczny
i ręczny, utrzymuje parkingi i place na terenie Ornontowic wraz z chodnikami przydrożnymi, które są utrzymywane w stanie umożliwiającym na swobodne poruszanie się wraz z likwidacją ich śliskości, poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych.

Za drogi powiatowe (ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialność ponosi:

  • Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Chopina 8, Łaziska Górne, tel.: 32 22 44 499 (w godzinach pracy Zakładu) oraz całodobowo tel.: 512 294 375.

Czynności utrzymania zimowego dróg powiatowych prowadzi natomiast firma:

  • COMPLEX S.C., ul. F. Stuska 5, Orzesze, tel.: 660 764 079.

Za drogę wojewódzką na terenie gminy Ornontowice (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Lechicka 24, Katowice, tel. 32 781 92 11.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice