XXII Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Dzień Muzyki – online

Logo Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Cele imprezy: konfrontacja dokonań wokalistów i instrumentalistów, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego, rozwijanie u młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę muzyczną.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3,

tel. 32 232-69-54

termin i miejsce:

 • I etap Prezentacji odbywa się w Internecie, zgłoszenia i nagrania należy nadsyłać do 31 marca 2021.
 • II etap Prezentacji i Koncert Galowy – odbędzie się 23 kwietnia 2021r. zgodnie z ustalonym przez organizatora harmonogramem

ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG I ETAPU KONKURSU

 1. Ze względu na charakter przesłuchań, przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia solistów.
 2. Zgłoszenia należy przesłać przez formularz Internetowy znajdujący się na stronie www.mdk.gliwice.pl w zakładce „XXII WPA” Formularz będzie dostępny od 22 lutego 2021r. (godz. 00.01) do 31r. marca 2021 (godz. 24.00) lub do zapełnienia listy uczestników.
 3. Do udziału w Prezentacjach zakwalifikowanych zostanie pierwsze 100 zgłoszeń.
 4. Do limitów zgłoszeń nie są brane pod uwagę zgłoszenia uczniów Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
 5. Nagranie wykonania oraz zdjęcie/skan zgody na wykorzystanie wizerunku należy przesłać po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia na adres wpamdkgliwice@gmail.com.
 6. Przegląd przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 8 lat, 9 – 12 lat oraz 13 – 19 lat.
 7. Formy: wokaliści i instrumentaliści.
 8. Uczestnicy mogą korzystać z półplaybacku.
 9. Uczestnicy przygotowują 2 utwory o łącznym czasie trwania do 10 minut z czego przynajmniej jeden musi być nagrany w języku polskim.
 10. Na podstawie nadesłanych nagrań, jury Prezentacji wyłoni finalistów, którzy zakwalifikowani zostaną do II etapu.
 11. Niezależne jury ocenia dobór repertuaru, czystość brzmienia, technikę i stylistykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
 12. Jury ma prawo do przyznania równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać I, II lub III miejsca.
 13. Ocena jury jest niepodważalna.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ:

 1. Plik musi być opisany wg następującego wzoru WPA_instytucja_wykonawca

PRZYKŁAD:

 • Jan Nowak z MDK w Gliwicach – DM_MDKGliwice_Nowak_J
 • Jan Nowak zgłaszający się prywatnie – DM_prywatne_Nowak_J
 1. Nagrania powinny być zapisane w formacie mp4.
 2. Nagrania powinny zostać zarejestrowane i przesłane w wersji surowej tj. bez obróbek, montażu, edycji obrazu lub dźwięku.
 3. Uczestnik nadsyłający nagranie poddane jakiejkolwiek obróbce zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Nagranie należy rozpocząć od przedstawienia się solisty (imię nazwisko, czy jest oddelegowany przez jakąś instytucję) i zaznaczenia, że nagarnie zostało przygotowane na XXII Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne.
 5. Nagrania powinny być wykonane starannie: dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny, bez trzasków, szumów, nakładających się podkładów czy rozmów w tle.
 6. Na nagraniu muszą być widoczne usta wykonawcy.

PŁATNOŚCI

 1. Ze względu na zmieniony sposób przeprowadzania przesłuchań i ograniczenia dotyczące uczestników, dyrekcja MDK zrezygnowała z pobierania opłat akredytacyjnych w tej edycji Prezentacji

II ETAP KONKURSU i KONCERT GALOWY

 1. Koncert Galowy odbędzie się 23 kwietnia 2021r.w sali widowiskowej Scena Bojków w Bojkowie (ul. Parkowa 5).
 2. Organizatorzy poinformują uczestników Prezentacji Artystycznych o tym, którzy wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym.
 3. Wykonawcy zostaną poinformowani o godzinie występu.
 4. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w Koncercie proszeni są o zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących oświetlenia scenicznego.
 5. Koncert odbędzie się bez udziału widowni ale będzie rejestrowany i opublikowany w Internecie.
 6. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.
 7. Podczas koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
 8. Soliści niepełnoletni muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
 11. Rodzice/opiekunowie wykonawców nie mają prawa przebywać na scenie, lecz w miejscu przeznaczonym dla widowni.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU, NAGRYWANIE I DOKUMENTACJA WYSTĘPU

 1. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji fonograficznej, fotograficznej i filmowej do celów promocyjnych.
 2. Uczestnicy koncertu finałowego mają prawo nagrywać występy pod warunkiem nie zakłócania występu (niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej).
 3. Organizator ma prawo do gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w związku z organizacją imprezy oraz prowadzoną działalnością statutową zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR PREZENTACJI

KONTAKT I INFORMACJE

szczegółowe informacje oraz sekretariat imprezy:

MDK, ul. Barlickiego 3;

44 – 100 Gliwice, tel./fax 32 232 69 54

www.mdk.gliwice.pl

wpamdkgliwice@gmail.com