Niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów

Zdjęcia kosza na odpady.

Od początku bieżącego roku firma odbierająca śmieci w Gminie Ornontowice – Remondis Górny Śląsk Sp. z o. o. pisemnie zawiadamia Wójta Gminy o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości bądź mieszkańców wspólnot.

Powyższy obowiązek powiadamiania Wójta został wprowadzony na podstawie ust. 1 art. 6ka Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.). Natomiast ust. 2 ww. artykułu obliguje Wójta do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastosowaniem stawki podwyższonej. W ust. 3 tegoż artykułu ustawodawca wskazuje wprost: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące (…), w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.”

W przypadku Gminy Ornontowice stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/197/20 z dnia 19 listopada 2020 roku wynosi 58 zł w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz 56 zł w przypadku zabudowy wielolokalowej.

Wójt Gminy zdecydował, że przy pierwszym stwierdzeniu niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostaną wysłane pisemne pouczenia do właścicieli nieruchomości bądź zarządców wspólnot. Natomiast w przypadku stwierdzenia kolejnego niedopełnienia ww. przedmiotowego obowiązku, Wójt zobligowany już będzie do wszczęcia postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty na właścicieli nieruchomości bądź mieszkańców wspólnot.

Można zauważyć, że problem niewłaściwej segregacji odpadów dotyczy przede wszystkim bioodpadów zbieranych w zabudowie wielolokalowej, gdzie niestety obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Dla przykładu: nawet jeśli 90% mieszkańców właściwie segreguje, a jedynie 10% nie dopełnienia tego obowiązku, to zgodnie z narzuconymi odgórnie przepisami odpowiedzialność ciąży na wszystkich i decyzja o wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami zostaje wydana dla całej wspólnoty.

Przypominamy, że bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem, bez umieszczania
w workach, nawet biodegradowalnych. Stwierdzenie przez pracowników firmy wywozowej Remondis obecności jakichkolwiek opakowań w pojemniku przeznaczonym do zbierania bioodpadów, skutkuje odebraniem ich jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz powiadomieniem Wójta
o nieprawidłowościach w segregacji.

Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji EcoHarmonogram, w której znajdują się wskazówki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 32/ 33 06 233, 32/ 33 06 235 lub 32/ 33 06 236.