Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w konkursie! Przedłużamy termin!

Uwaga Konkurs!

Gmina Ornontowice zaprasza pełnoletnich mieszkańców do udziału w konkursie pn. „DLA POKOLEŃ”, który jest organizowany w związku z obchodami Jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz złożenie wraz z pracą konkursową”:

1. „Formularza zgłoszeniowego”:

2. „Oświadczenia o udziale w konkursie”:

Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 15 marca 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Konkurs polega na przygotowaniu propozycji – pracy literackiej, plastycznej, nagrania lub innej, która będzie stanowiła zawartość Kapsuły Czasu, która zostanie zakopana dla pamięci potomnych w określonym miejscu, w ramach uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie tematu „30 lat Gminy Ornontowice oczami mieszkańców” i wykonanie pracy konkursowej.

Praca konkursowa może przybrać następujące formy:

a) PRACA LITERACKA – wiersz, opowiadanie, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie);

b) PRACA PLASTYCZNA – wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) lub za pomocą grafiki komputerowej;

c) NAGRANIE/FILM – nagranie audio-video lub video lub audio wykonane dowolną techniką, o dowolnej długości;

d) INNA – pomysł i technika dowolna.

Prace konkursowe należy nadsyłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Ornontowice (ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice) – decyduje data stempla pocztowego – lub można je dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy do dnia 14 maja 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem „Konkurs – Dla pokoleń”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym opisem, zawierającą wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” oraz „Oświadczenie o udziale w Konkursie”.

Szczegóły zawarto w Regulaminie Konkursu:

ZAPRASZAMY!!!

Plakat konkursowy