Zespół porozumiewawczy

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK "Budryk".

Na wniosek Wójta Gminy Ornontowice podpisane zostało Porozumienie w sprawie powołania Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Ornontowice.

Stronami porozumienia są:

– Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – przewodniczący,

– Wójt Gminy Ornontowice,

– Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach,

– Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.

Do zadań zespołu będzie należeć w szczególności: analiza skutków dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gminy; ocena realizacji naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz podejmowanych działań profilaktycznych; ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, związanych z działalnością górniczą; przedstawianie propozycji rozwiązań problemów, szczególnie istotnych dla gminy i użytkowników terenu oraz monitorowanie ich realizacji.