Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok

Grafika - raport o stanie Gminy za 2020 r.

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ornontowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zwołana została na dzień 20 maja 2021 r.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Ornontowice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 19 maja 2021 r. do godz. 17:00).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2020 ROK: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/21200484#

ZGŁOSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok: