Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w związku z potrzebą uzupełnienia Ewidencji zbiorników bezodpływowych i Ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, od lipca br pracownicy Urzędu Gminy i ZGKiW prowadzić będą kontrole w zakresie sposobu gromadzenia, oczyszczania i wywozu nieczystości ciekłych oraz posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla nieruchomości. Obowiązki prowadzenia tych ewidencji przez Gminę oraz kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych wynikają odpowiednio z art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 5a Ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Nr 888). Prosimy mieszkańców o możliwość przeprowadzenia tych czynności kontrolnych oraz udzielenie niezbędnych informacji.