Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały

Grafika - konsultacje

Zarządzenie Nr 0050.0485.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.