Nowe limity na PSZOK

Grafika z napisem: PSZOK.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLI/332/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na PSZOK obowiązują następujące limity:

  • bioodpady – max. 8 worków o pojemności 120 litrów lub 1 m3 miesięcznie z nieruchomości,
  • zużyte opony max. 4 szt. na rok z nieruchomości,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych max. 1 m3na rokz nieruchomości.